Friday, November 10, 2006

Liturgin pågår

Många undrar när liturgin en viss söndag börjar och slutar. En autentisk ortodox måste då svara att den i och för sig inte börjar eller slutar. Gudomlig liturgi pågår. Den hör himmelen till och i bokstavlig mening är världen en ikon framför vilken vår liturgi pågår hela tiden. Att jag inte är uppmärksam på den ibland utan måste ha andra intentioner och koncentrerar mig på andra saker, ändrar inte den Gudomliga Liturgin. Den pågår.

Maxmimus bekännaren skiljer på skriven lag och andlig lag. Den skrivna lär vi oss allteftersom och glömmer genom att ständigt följa den våra synder och brottsliga beteenden. Det är en inlärning på sikt. Den andliga lagen uppfattar vi direkt när vi härmar Gud själv. Vi får dess lön i samma ögonblick vi följer den. Den är inte på sikt utan omedelbar. St Maximus betonar att det är Gud själv vi imiterar. Detta är inte möjligt, tror många som kallar sig kristna. Men Guds kärlek är trots våra synder så stor att Han gör det möjligt. Hela Jesu inkarnation är en demonstration av denna kärlek.

Hur härmar vi Gud själv? Bäst och rikast genom liturgin som ständigt pågår. Du ser på ikonen universum och jorden och bugar dig med korstecken. Du lyssnar på liturgin och sjunger kanske med där du kan. Du befinner dig i templet helt enkelt, vare sig du står i kön i en affär eller sitter på en buss ute på landsbygden, vare sig du är hemma framför korset på väggen eller befinner dig i kyrkans lokal där liturgin pågår. Det viktiga är att den alltid pågår.

Thursday, October 26, 2006

Liturgins ort


Det du gör i liturgin är egentligen inte yttre saker. Du befinner dig på en särskild plats. Och när du befinner dig där utför du också en viss rit. Men befinnandet är själva hjärtat i liturgin.

Även vid andra tidpunkter befinner du dig i liturgin. När det regnar en mörk oktobermorgon som denna, sitter du i bön och meditation med regnet skvalande framför dig utanför. Nu befinner du dig i liturgin, den stora skapelseliturgin. Det är samma befinnande som när mässan pågår. Den yttre mässan är ett uttryck för liturgin som total ort att befinna sig på.

Omgivningen och miljön är två kategorier som stänger ute många människor från den gudomliga liturgin. De betraktar omgivningen som en sekundär plats att utföra något primärt, utgående från egot. Men liturgisk tro är att omgivningen redan är liturgi i form av en levande ikon, en levande helig process. Vare sig solen skiner, vinden blåser, regnet forsar ner kan en gudshängiven befinna sig på liturgins ort och där är redan regnet, vinden och solen.

Vi utgår från Kristus och hans kyrkas liturgi. Därifrån får vi orten att befinna oss på. Därigenom förvandlas det vi tidigare trodde var yttervärld till liturgi och levande ikon. I detta samlar sig bön, väntan på Gud, kontemplation, vademecum och aktivitet för helig Ande. Men det börjar med att vi lämnar omgivning och miljö för att vara i den liturgiska tron på ett generaliserat sätt.

Många anar när de är i mässan att en generalisering borde vara möjlig. Men världen tar över några timmar efter mässan -- ibland direkt efter att man lämnat kyrkobyggnaden. Liturgisk tro vill ha hela människan, ha Jesus som verklighet i allt det vi kallar omgivning eller miljö. Allt vi ser och hör, känner och berör är levande ikon i Hans liturgi.

Syro-Malabar Gudomlig Liturgi

I Sundsvall har vi länge haft Fader George från Kerala som vår präst. Han kommer ursprungligen från den syromalabariska riten. Den syromalabariska liturgin var på arameiska ända fram till Vaticanum II och stammar från aposteln Thomas som kom till Kerala år 54 enligt traditionen.

Denna ortdoxa del av den katolska universella kyrkan är ytterst levande, det saknas inte kallelser och tron är varm i församlingarna på ett annat sätt än i väst. När man hör biskopar och präster tala om sin syromalabariska liturgi - den kanske mest "vibrerande" delen av kyrkan idag - framgår med all tydlighet en liturgisk tro. Där finns inte mycket av en argumenterande eller apologetisk attityd utan en inbjudan till gudomlig liturgi. Man betonar att den är ursprunglig genom aposten Thomas, att den är oförändrad fram tills idag förutom att den översatts till lokala språket. Just denna apostoliska bevarade liturgi utgör kärnan i tron. Samhällssystemen har förändrats under historiens gång, olika härskare och elitklasser har kommit och gått, den latinska delen av kyrkan har försökt tvinga de Thomaskristna till förändrar latinsk rit men man har ständigt återgått till originalet - liturgin på arameiska. Sången, bilderna, liturgins helhet och mystik har varit hjärtat i kristendomen.

Vi har så mycket att lära av den malabariska liturgin.

Här finns en hel del historia: http://thesyromalabarchurch.orgblogspot.co

Sunday, October 01, 2006

Att höra och se skatten


Jesus är liturgins centrum Detta centrum pratar om himmelriket. Han säger att vi hör och ser detta himmelrike -- han menar inte bara sedan utan i det ögonblick vi hör honom tala. Han är himmelriket. Men inte som koncept. Han hörs. Vi lyssnar. Hans syns. Vi ser. Detta är liturgi och denna verklighet motsvaras av aktivitet i vår själ -- samma aktivitet som när vi befinner oss i den gudomliga liturgin i templet.

I Matt 13 talar Mästaren om skillnaden på olika hörande och seende. Vissa människor som inte kommer till liturgisk tro kan se men ändå inte se, de kan höra men ändå inte höra. Kanske väljer Gud vilka som ska kunna höra och se, kunna vara i himmelsk liturgi och kunna utöva den aktivitet som deltagandet utgör. I vilket fall reagerar vi enligt Jesus på riktigt sätt när vi gömmer skatten igen. Skatten är så ljuvlig och deltagandet så jublande att vi måste gömma den eftersom vi omges av människor som inte hör och ser, inte deltar eller vill delta i en påstådd liturgi. En bildad person sa: "Här var det kräftkalas!" när hon trädde in i en kyrka där liturgin pågick. Sådana är många människor. Jesus har sett hur vi har det och säger om skatten vi finner, att den måste grävas ner igen på grund av sitt enorma värde.

Många längtar dock efter att se och höra, men får det aldrig. Jublets liturgi är efterlängtad men ändå tar många lärda och olärda, goda och onda, inte emot den när Han står framför dem. Hjärtat är det centrum för seende och hörande som saknas hos dem. Låt den som har öron lyssna till liturgin som är Jesus och hans Rike. Redan Jesaja profeterar om att vissa aldrig kommer att kunna lyssna med hjärtat och se med hjärtat. Den som lyssnar och ser med hjärtat blir helade av liturgins centrala Person.

Riket och liturgin är samma sak i Honom som visar sig och låter sig höras. Han är ordet och ikonen i den gudomliga liturgin.

Saturday, September 30, 2006

Den gudomliga liturgin


Själva tillvaron är Guds ekonomi. Den går att lyssna till, den går att kontemplera som en ikon. Ibland talas poetiskt om sfärernas harmoni. Men för den kristne som inte pratar för mycket, kan den Gudomliga liturgin höras i vår existens som sådan. När vi sedan hör liturgin sjungas av en kör märker vi att den liksom blir ett eko av den ursprungliga jublande liturgin. Skönhet står i centrum för denna kristna grund, inte främst predikan eller aktivism, inte främst asketiska övningar och moralisk kontroll av vårt hjärta. Det är Guds leende vi ser, hans änglakörer vi hör.

Ikonen här visar tro, hopp och kärlek, inte främst som doktrin eller moralteologi utan som mysterier vi kan lyssna till som gudomlig liturgi.

Saturday, September 16, 2006
Grunder för tron


1. Kristendomen är i sin kärna sjungen liturgi - alltså en ateoretisk bönehandling.

2 Jesus visade först och främst uppståndelsen och etablerade i sin kyrka det nya uppståndna livet.

3 Det finns inget särskilt vi kan göra innan vi uppstår annat än bekänna Jesus som vår Herre. Förutom vördnaden i liturgin blir våra förment andliga handlingar gärna skrymt. De utvecklas gärna till fasader - trevliga men mer som kläder än kroppen själv.

4 Kyrkans uppgift är hängiven liturgi, inte en psykologi eller socialt karitativ verksamhet (som vi kan göra ändå.)

5 Sakrament ingår i kyrkans verksamhet men bara som hjälp från Kristus. De spelar ingen roll för själva uppståndelsens faktum -- ingen addering av sakrament eller bruk av sakrament ändrar uppståndelsens mirakel.

6 Liturgin är kyrkans första verksamhet och ska visa uppståndelsen, inget annat.

7 Många kristna tycker att vi bara står och mässar våra gudomliga liturgier dag och natt. De anser att det inte är kristendom utan ceremonier. Men från början och för evigt är just detta kristendom. Betrakta de tidiga kyrkorummen -- en skiljelinje mellan himmel och jord för att visa uppståndelsen. Kristendom är just apostoliskt sjungen liturgi inför den faktiskta uppståndelsen.

8 Den helige Ande är i vårt medvetande redan och den som väljer att identifiera sig är redan gudomliggjord. Detta inleddes av den Uppståndne redan på pingstdagen. Uppståndelsens natuir finns alltså inne i varje bekännande människa som ett apriori medvetande.

9 Att vara i den sjungna liturgin, vistas fysiskt och mentalt i den gudomliga liturgin i medvetande om Anden, är ursprunglig kristendom -- inte teologiska, apologetiska eller socialt karitativa projekt (som naturligtvis också kan utföras).

10 Att lyssna eller sjunga liturgin, buga sig inför ikonerna, korsa sig, använda rökelsen, radbandet etc. -- det är kristendom i skarp version. För många moderna kristna är det lång väg till denna rena form av kristendom.

11 Kristendom är att hålla sig nära uppståndelsen, inte en pratad religiös verksamhet i världen. Sådan pratad och diskuterad kristen teologi är också något intressant och viktigt, liksom arkitektur och naturvetenskap. Men kristendomen är liturgi, hjärtats liturgi inför den Uppståndne. Där lämnar vi världen för dess nya mål.

12 Teologi och filosofi ska vi använda för att skaka folk ur sin materialism och bortvändhet från den Uppståndne. Men kristendom är liturgisk tro, inget annat. De här olika sakerna bör inte blandas ihop.

13 För alla som ber rosenkransen brukar jag peka på söndagens tre första mysterier som de viktiga i kristendomen: uppståndelsen, himmelsfärden och insändningen av den helige Ande i människors eget medvetande, i deras hjärtan och kroppar. Alla andra mysterier i rosenkransen är underordnade dessa tre.

14 Ursprunglig ortodox kristendom är sjungen liturgi -- ofta visade missionärerna lokalbefolkningen en sådan liturgi och lät dem därefter välja om de ville bli döpta eller inte. Någon längre utläggning av någon lära kom aldrig i första hand.

15 Uppståndelsens ljus i vårt medvetande -- detta är liturgins mening. I alla gudstjänster där detta inte sker och inte är uppenbart kan vi inte prata om äkta kristendom. Istället kan det då vara fråga om annat: mänsklig gemenskap, intresse för Bibelns texter, predikan och apologetisk verksamhet, allmän uppbyggelse och känsla av samhörighet. Allt är bra saker för människor. Men kristendom är uppståndelsens ljus i våra hjärtan under den sjungna liturgin.

16 När kyrkor bli predikande verksamhet, eller socialt karitativ verksamhet där mer leder till mer i en typiskt världslig mekanik, känner vi inte längre igen den ursprungliga kristendomen. Jesus etablerade uppståndelsens ljus och apostlarna deltog i denna uppståndelse genom en allt mer utarbetad liturgi.

17 Modern apologetik har alltid svårt att förstå den tidiga kristna eremitkyrkan, den som först slog rot i det Heliga Landet. Nästan lika svårt är att smälta att man framför allt var kristna genom att sjunga liturgin och inte genom att predika eller idka social verksamhet som det primära. Alla "sketen" och grottor ignoreras ofta av kristna moderna turister eftersom det inte platsar inom deras uppfattning om kristendom. Men just där, i de bysantinska byggnaderna och i de många eremitgrottorna finns Kristi kyrka, då och nu och i evigheters evighet.

18 Den helige Ande som den Uppståndne sänder på pingstdagen utvecklar inte moderna kyrkoformer utan är själva uppståndelsens ljus i våra hjärtan, vare sig vi sjunger liturgin i eremitgrottan, i kapellet eller med en apostoliskt vigd präst och kantor.

19 En kantor var ursprungligen en apostoliskt vigd präst som tog del i uppståndelsens ljus genom den sjungna liturgin. Idag är det oftast en musikledare som jobbar år en församling där man utformar ett program för gudstjänster.

20 Jesu uppståndelse är mitt nya liv. Det är inte något främmande. Det är mitt nya liv och detta ska firas, naturligtvis, något festligare finns inte. Kristendomen är detta firande: liturgin.

21 Kyrliga dokument, koncilier, doktriner, sakramenthantering -- allt kommer i andra hand eftersom liturgin är den himmelska festen på jorden, den centrala glädjen.

22 Bor du på en bergstopp är uppståndelsen i lika hög grad ditt nya liv och sjunga kan du -- börja sjung nu ! Sjung Fader Vår, Jesusbönen, rosenkransen, sjung evangelietexterna för dagen, sjung de 150 psalmerna ! Liturgin är universell, allt genomträngande lycka.

23 Den apologetiska och socialt karitativa kyrkan är ofta distanserad från uppståndelsen och därmed från det liturgiskt inriktade livet i den helige Ande. Man har uppståndelser mer eller mindre som en händelse längre fram medan ortodox kristendom har uppståndelsen som centralt faktum här och nu.

24 Omvandlingen av uppståndelsen från levande faktum till en läropunkt sker egentligen aldrig i den ursprungliga kristendomen. Istället ser man den Uppståndne som livet här och nu, som Guds gåva och löfte och sin egen deifikation genom den helige Ande.

25 Missionsbefallningen i Matt.28 betyder inte att lämna det uppståndna livet och börja en pedagogisk verksamhet med uppståndelsen endast som en punkt i eskatologin.

26 Mission är egentligen liturgi framförd så att människor attraheras till deltagande. En ensam anakoret kan locka tusentals till Kristus genom sin liturgi och sitt kontemplativa liv. En socialt nyttig kyrka är något annat än uppståndelse och gudomlig liturgi.

27 När kristna söker sig till eukaristin och till adoration inför sakramentet, beror detta på att man längtar till den Uppståndne. Alla sakrament, särskilt eukaristin, pekar på Jesus som den förste Uppståndne som bereder plats åt oss i det nya livet.

28 Liturgin är det ständiga firandet av uppståndelse och himmelshärlighet. En helig väntan på att vi själva ska stå inför Hans ansikte är alltså en psykologisk del av det kristna livet. Denna väntan är i sig en högtid. VVV. Väntan, välsignelse, verklighet.